e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

A józan ész forradalmának 12 pontja

##Mit kíván a Magyar Nemzet?

Legyen béke, szabadság és egyetértés

##A 12 pont

1. A korrupció intézményes felszámolását!

A felülről szervezett, intézményesített korrupció teljesen átitatja a mai hatalom mindennapi tevékenységét. Miközben mintegy 4 millió ember él a létminimum környékén, a politikai elit és holdudvara mértéktelen vagyongyarapodása zajlik a szemünk előtt. Olyan Új Kezdetre van szükség, ahol a törvényesített lopással szemben zéró tolerancia érvényesül, ahol a politikai és állami vezetők elszámoltatásának jogi feltételei adottakká válnak.

2. Jogbiztonságot és törvény előtti egyenlőséget!

Helyre kell állítani a jogállam alapjait. A törvény előtt legyen mindenki egyenlő. Pártpolitikától és személyes befolyástól független, szakmai alapokon működő állami szervekre, rendőrségre, ügyészségre és bíróságra van szükség.

3. A szólás szabadságát!

Meg kell szüntetni a közmédia kormányzati irányítását és felügyeletét. A közmédia ne legyen a pártpropaganda terepe. Biztosítani kell a szólásszabadsághoz és a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges jogi és üzleti hátteret, különös figyelmet fordítva a közpénzek hirdetési célú költéseinek tisztességes elosztására, valamint a kiépülő sajtó- és médiamonopóliumok visszaszorítására. Meg kell teremteni az érdemi, valós társadalmi párbeszéd kereteit és feltételeit.

4. Emberhez méltó egészségügyi és szociális ellátást, megbecsült időskort!

Biztosítani kell mindenki számára az időben elérhető, korszerű egészségügyi ellátást, továbbá az egészségügyben dolgozók felkészültségével és felelősségével arányos, tisztességes megélhetést nyújtó egzisztenciát. Létre kell hozni a rászorultsági alapon kialakított szociális ellátórendszert, valamint az emberi méltóságot is biztosító szociális védőhálót. Az időskorúak megbecsülését minden módon garantálni kell!

5. Hasznosítható tudást adó oktatást!

Az oktatás megújításának feltétele az önálló minisztériumi irányítás és arányos finanszírozás. Vissza kell adni a felsőoktatási intézmények autonómiáját, el kell végezni az iskolák fenntartá-sának, működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálatát, biztosítani kell az önkormányzati szerepvállalás lehetőségét. Elengedhetetlen a NAT konszenzuson alapuló megújítása, az élethosszig tartó, önálló tanulásra való felkészítés, az életkori sajátosságoknak megfelelő tananyagcsökkentés. Hasznosítható, megújítható tudás megszerzését kell lehetővé tenni a szakképzési rendszer átalakításával. A társadalmi felzárkóztatást szolgálja a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulók speciális oktatása, nevelése, beilleszkedésük elősegítése.

6. Vonzó hazai jövőt a fiataloknak és a családoknak!

A fiatalok számára – velük együtt kialakítva – meg kell teremteni azt a biztos és kiszámítható társadalmi közeget, amely pozitív, szerethető jövőképet ad, amely alapján itthon találják meg boldogulásukat, biztos megélhetésüket. Az érvényesülés alapja a tudás, a tehetség és a szorgalom legyen. A működő családtámogatási rendszer mellett feltétlenül szükséges egy nagy volumenű, bérlakás-építési, és szociális bérlakás-építési program.

7. Erős, független önkormányzatokat!

Meg kell állítani az önkormányzati rendszer felszámolását és pártpolitikai felügyeletét. Az alaptörvény biztosítson garanciát a települések önkormányzásához. A maival ellentétben, olyan arányos feladat- és forrásmegosztásra, valamint finanszírozásra van szükség, ahol pártpolitikától függetlenül, minden település el tudja látni a jogszabályban előírt feladatait, biztonságot nyújtva az ott élő polgároknak. Vissza kell adni a megyék hatásköreit, méretüket a hatékony működésnek megfelelően kell kialakítani.

8. Élhető vidéket!

Az élhető vidék elengedhetetlen feltétele a biztonsággal, nagy szakmai felkészültséggel és hatékonysággal működő mezőgazdaság, színvonalas állattenyésztéssel és versenyképes termékfeldolgozó háttériparral. Az uniós források elosztásának megváltoztatásával az esélyegyenlőség és a megcélzott versenyképesség figyelembevételével kell a hazai támogatási rendszert kialakítani. Fontos a magyar vidéken fellelhető természeti kincseink és kulturális örökségünk fokozott védelme, megismertetése és az abban rejlő lehetőségek turisztikai kiaknázása.

9. Kedvező és kiszámítható körülményeket a vállalkozásoknak!

Egy erős hazai gazdaságnak részeit képezik a versenyképes kis- és középvállalkozások. Olyan elosztási rendszert kell bevezetni, ahol a hazai és az uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetősége gazdaságfejlesztési szakmai szempontok és nem pártpolitikai hovatartozás alapján dől el. A mára már elavult és költséges közmunkaprogram értékes elemeinek megtartása mellett, annak reformja elengedhetetlen. Olyan fenntartható bér- és járulékpolitikára van szükség, amely segíti a gazdaság szereplőit, és lehetővé teszi a külföldön dolgozó felkészült, versenyképes munkaerő hazai foglalkoztatását. Erősíteni kell az igényekhez igazított, rugalmas és színvonalas szakképzést. A jog- és adóbiztonság megteremtése, a magántulajdon védelme, a tisztességes állami szabályozás alapvető feltétele mind a hazai, mind a külföldi tulajdonú vállalkozások sikeres működésének.

10. Támogatást és biztonságot a szakmai és civil szervezeteknek, kormánytól független, szabadon szolgáló történelmi és kisegyházakat!

Egy demokratikus berendezkedésű állam jó kormányzásának egyik mutatója, hogy mennyire működik együtt a szakmai és civil szervezetek sokaságával. Olyan elfogulatlan támogatási rendszer kialakítása szükséges, ahol autonómiájuk megőrzése mellett lehetőségük nyílik munkájuk színvonalas végzésére. Sokszínű tevékenységükkel ekként járulhatnak hozzá mindnyájunk jólétének javításához. Olyan Új Kezdetre van szükség, ahol az egyházak megbecsült tagjai a társadalomnak, ahol nem alakulhat ki a támogatásokon keresztül függőségi viszony az állam és az egyházak között.

11. Társadalmi megbékélést és európai Magyarországot!

Szűnjön meg végre az állandó ellenségképre épített harc, gyűlöletkeltés, kirekesztés, a költséges és hazug állami propaganda. Hovatartozástól függetlenül újra teret kell adni az egymás tiszteletén alapuló párbeszédnek. Szent István intelmei, a hagyományos európai örökség, és a folyamatos megújulás készsége lehet szilárd társadalmi rendünk és versenyképességünk alapja.

12. Új Kezdetet!

Soha nem késő újra kezdeni! A rendszerváltoztatáskor kapott lehetőségeinket a mindenkori politikai elit sajnálatosan felélte, az így eltorzult folyamatok megállítására és felszámolására elengedhetetlen szükség van. Az Új Kezdet hitvallásában és e 12 pontban foglalt értékek önzetlen képviseletével, egy merőben új szellemiséggel, hazánk és polgáraink iránti szeretettel rakhatjuk csak le társadalmunk új alapjait.